Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Konferencji „ Aktualne wyzwania  
w kosmetologii”. 

 §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą „Aktualne wyzwania kosmetologii” organizowanej przez Skin Lab Paula Foryś z siedzibą 35-302 Rzeszów, ul. Witolda 8B/6, NIP: 8151745179, REGON: 181072170, adres poczty elektronicznej: skinlabkosmetologia@gmail.com 
 2. Konferencja odbędzie się w dniu 20.04.2024r., o godz 9:00 w Hotelu  Double Tree by Hilton, ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków. 
 3. Wszelkie informacje dotyczące polityki przetwarzania danych osobowych przez Organizatora przedstawione są w dokumencie Polityka Prywatności dostępnego  
  w stopce na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://kosmetologiaprofesjonalna.pl/polityka-prywatnosci/  

 §2. DEFINICJE

 Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje: 

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://kosmetologiaprofesjonalna.pl/konferencja-aktualne-wyzwania-kosmetologii/ 
 2. Organizator – oznacza Skin Lab Paula Foryś z siedzibą 35-302 Rzeszów, ul. Witolda 8B/6, NIP: 8151745179, REGON: 181072170 .
 3. Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora Konferencję pod nazwą: „Konferencja. Aktualne wyzwania kosmetologii”, która odbędzie się w dniu 20.04.2024r. o  godz. 9:00 w Hotelu  Double Tree by Hilton, ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków. 
 4. Konsument – zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego. 
 5. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z Organizatorem, której przedmiotem jest udział w  Konferencji,  składane na stronie internetowej Konferencji: https://kosmetologiaprofesjonalna.pl/konferencja-aktualne-wyzwania-kosmetologii/ 
 6. Potwierdzenie Zamówienia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w trakcie złożenia Zamówienia, potwierdzający jego złożenie, 
 7. Przedsiębiorca – zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 43(1) Kodeksu cywilnego. 
 8. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. 
 9. Użytkownik – Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument lub inny podmiot, który wykupił udział w Konferencji. 
 10. Uczestnik – Użytkownik lub inna osoba wskazana przez Użytkownika do udziału w Konferencji. 

 §3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 Złożenie Zamówienia oraz przeglądanie strony internetowej wymaga połączenia z Internetem za pomocą komputera osobistego lub urządzeń przenośnych z dostępem do przeglądarek:  

 • Mozilla Firefox w wersji 70 lub wyższej,
 • Google Chrome w wersji 70 lub wyższej,
 • Safari w wersji 12 lub wyższej, 
 • Opera w wersji 66 lub wyższej. 

  §4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ORGANIZACJI KONFERENCJI

 1. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest dokonywane poprzez złożenia Zamówienia na stronie internetowej Konferencji: https://kosmetologiaprofesjonalna.pl/konferencja-aktualne-wyzwania-kosmetologii/ Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. Dokonanie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 
 3. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia i udziału na Konferencji, jeśli będą na nią wolne miejsca. Udział w Konferencji jest ograniczony do 70 miejsc. Zawarcie Umowy w powyższy sposób jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Użytkownika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za udział w Konferencji. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konferencji jest uiszczenie ceny za Konferencję wskazanej w niniejszym Regulaminie. 
 4. Organizator na 3 dni przed datą Konferencji wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich Użytkowników szczegółowe informacje o Konferencji. 

 §5. ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU KONFERENCJI PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji lub do odwołania Konferencji w terminie do 14 dni przed terminem Konferencji z powodu braku wystarczającej liczby Uczestników. 
 2. Organizator ma prawo zmienić termin lub odwołać Konferencję w każdym czasie  
  w przypadku zaistnienia siły wyższej, tj. sytuacji niezależnej od Organizatora, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca szkolenia, wytyczne i zarządzenia władz. 
 3. Organizator, w wypadku odwołania Konferencji lub zmianie jej terminu informuje o tym fakcie Użytkownika. Powyższa informacja przesyłana jest na adres e-mail wskazany  
  przy złożeniu Zamówienia. 
 4. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora, Użytkownik otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.  

 §6. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konferencji należy kierować na adres e mail: skinlabkosmetologia@gmail.com lub przesyłać listem poleconym na adres Skin Lab Paula Foryś, ul. Witolda 8b/6, 35-302 Rzeszów niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Użytkowników- Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów. 
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
 3. oznaczenie Użytkownika w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją; 
 4.  opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji; 
 5. oczekiwania Użytkownika. 
 6. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. 
 7. Organizator ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów. 
 8. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną. 
 9. W przypadku Użytkowników – Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, Organizator rozpatruje reklamacje z tytułu niezgodności świadczenia z umową w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta oznacza to uznanie żądania Użytkownika – Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta za uzasadnione. 

§7. PŁATNOŚCI

 1. Udział w Konferencji jest płatny. Koszt udziału wynosi 1100 zł brutto. 
 2. Warunki ceny lub zniżki określone są przy złożeniu Zamówienia. 
 3. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. 
 4. Użytkownikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury VAT. Informacje żądania otrzymania faktury należy zgłosić przy składaniu Zamówienia wypełniając pole „Uwagi do zamówienia”. 
 5. W cenie Konferencji Uczestnicy otrzymują od Organizatora napoje w trakcie przerwy kawowej oraz obiad w formie bufetu,  materiały z Konferencji  w formie drukowanej bądź elektronicznej. 
 6. Cena Konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu oraz kosztów parkingu. 

§8. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wpłatę można uiścić na dwa sposoby: 
 2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku jest zamieszczony w  ust. 3 poniżej. 
 3. W momencie składania Zamówienia – za pomocną Płatności online, tj. PayU  
 4. Przelewu tradycyjnego można dokonać na konto bankowe mbank 27 1140 2004 0000 3302 8051 2284 w terminie 2 od złożenia Zamówienia. W tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę Konferencji. 
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora listownie w formie elektronicznej na adres e-mail skinlabkosmetologia@gmail.com 
 6. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Konferencji, w przypadku braku terminowej zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części. 

§9. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW, WARUNKI OCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.  
 2. Konferencja  rozpoczyna się punktualnie, o wyznaczonej wcześniej porze. 
 3. Uczestnik może wejść na salę szkoleniową także po rozpoczęciu Konferencji. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika  za skutki spowodowane  spóźnieniem Uczestnika. 
 5. Uczestnik Konferencji zobowiązuje się zachowywać w sposób nie zakłócający jego przebiegu. 
 6.  Organizator ma prawo wyprosić z zajęć Uczestnika jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
 7.  Organizator nie zapewnia miejsca ani opieki nad dziećmi i zwierzętami. 
 8. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora e-mailowo na ades skinlabkosmetologia@gmail.com o niepełnosprawności lub chorobach i dolegliwościach Uczestnika mogących mieć wpływ na przebieg Konferencji. 

 §10 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.   Rezygnacja Użytkownika z Konferencji przyjmowana jest w formie pisemnej lub  e- mailowej na adres: Skin Lab Paula Foryś, ul. Witolda 8b/6, 35-302 Rzeszów, e-mail: skinlabkosmetologia@gmail.com  do 14  dni roboczych przed rozpoczęciem Konferencji. W takich okolicznościach umowa zostaje uznana za rozwiązaną, a uiszczone opłaty zostają zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji. 
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika w terminie późniejszym niż 14 dni roboczych przed Konferencją Uczestnik jest zobowiązany do dokonania 50% ceny. 
 3.  Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części  nie są równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi całość wynagrodzenia za udział w Konferencji  także w przypadku wskazanym w § 8 ust. 4. 
 4.  Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta o prawach Konsumenta, Użytkownik – Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu wskazuje załącznik nr 2  do ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 5.  Oświadczenie Użytkownika – Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi  możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres Skin Lab Paula Foryś, ul. Witolda 8b/6, 35-302 Rzeszów lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: skinlabkosmetologia@gmail.com .
 6.  Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi,  Użytkownikowi – Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 
 7.  Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu przelewu na rachunek bankowy jakiego użył Użytkownikowi, Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

 §11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji  mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Użytkowników, Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, zmiany osób prelegentów. 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 
 3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy Regulamin. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji Użytkowników lub  Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu,  
  a w szczególności: 
  a) 
  podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich; 
  b) 
  podejmują działania zmierzające do objęcia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;
  c) 
  podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek. 
 5. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora. 
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy. 
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora. 
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 
 11. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu. 
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie https://kosmetologiaprofesjonalna.pl/regulamin/